ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ช่องทางติดต่อราชการ
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

 

  หมู่บ้าน

                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง    แบ่งออกเป็น   16   หมู่บ้าน   ดังนี้

                                                หมู่ที่   1  บ้านเมืองฝาง

                                                หมู่ที่   2  บ้านเมืองฝาง

                                                หมู่ที่   3  บ้านยางน้อย

                                                หมู่ที่   4  บ้านโคกแสลงน้อย

                                                หมู่ที่   5  บ้านโคกกลาง

                                                หมู่ที่   6  บ้านโนนสวรรค์

                                                หมู่ที่   7  บ้านโคกปูน

                                                หมู่ที่   8  บ้านเมืองดู่

                                                หมู่ที่   9  บ้านโคกลำดวน

                                                หมู่ที่   10  บ้านเมืองดู่บริบูรณ์

                                                หมู่ที่   11  บ้านศรีสมบูรณ์

                                                หมู่ที่   12  บ้านเมืองฝางเจริญสุข

                                                หมู่ที่   13  บ้านหนองหว้า

                                                หมู่ที่   14  บ้านทุ่งสีดา

                                                หมู่ที่   15  บ้านเมืองฝางเจริญเมือง

                                                หมู่ที่   16  บ้านศรีสมนึก

 

ศาสนา

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น   6   แห่ง

 

วัฒนธรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง   มีภาษาถิ่นที่หลากหลายที่ใช้ในการสื่อ

สารในชีวิตประจำวัน   เช่น  ภาษาเขมร ภาษาอิสาน  ภาษาส่วย  ถึงแม้จะใช้ภาษาถิ่นที่หลาก

หลายและแตกต่างกัน    แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับ

ประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ

 

การศึกษา

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง    มีโรงเรียนประถมศึกษาใน

สังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอจำนวน   3   แห่ง   โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทาง

การศึกษา    มีจำนวน   2   แห่ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน    1   แห่ง

 

นันทนาการ/พักผ่อน

·        สวนธรรมเฉลิมพระเกียรติ                   1              แห่ง

·        ศูนย์ปฏิบัติธรรม                                   1              แห่ง

 

สาธารณะสุข

·        สถานีอนามัย                                          1              แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

·        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง   ไม่มีสถานีตำรวจคอยให้บริการประชาชนใน

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    แต่ทั้งนี้ยังมีตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้อง

กันภัยฝ่ายพลเรือนคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกทุกหมู่บ้าน

 

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.179.37
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,732,253

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.