ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่   1   ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่  

1.1   พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   โครงสร้างพื้นฐาน  

        และการผังเมือง

1.2   รักษาความสงบ   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความ

        เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

ยุทธศาสตร์ที่   2   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

                                2.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

                                2.2   ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

                                2.3   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

 

  ยุทธศาสตร์ที่   3    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   การกีฬา   ประเพณีท้องถิ่น

3.1   แนวทางการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน

                                3.2   แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

                ยุทธศาสตร์ที่   4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน  

4.1   แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาตำบล

 

                ยุทธศาสตร์ที่   5   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1   แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

        และสิ่งแวดล้อม

                                5.2   แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล

 

  ยุทธศาสตร์ที่   6   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร  

6.1   แนวทางการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดปี

 

  ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

7.1   แนวทางการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน   และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

7.2   แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

        ตำบลและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,498,642

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ก อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.