ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ช่องทางติดต่อราชการ
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านการเมืองการบริหาร
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุข
ช่องทางติดต่อราชการ
ช่องทางติดต่อราชการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การให้บริการ
การจัดเก็บภาษี
กู้ชีพฉุกเฉิน1669
บรรเทาสาธารณภัย
โครงสร้างพื้นฐาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
สาธารณสุขและสุขอนามัย
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
งานงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
การบริการ
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
KM
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแะสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564
มีการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบบัญญัติ
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2565
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือคนพิการ
คู่มือผู้สูงอายุ
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2564
ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประชุมสภาสมัยสามัญ
ประุมสภาสมัยวิสามัญ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแะสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
คู่มือสำหรับประชาชน
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประมวลจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม
การปประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แผนที่ตั้ง อบต.เมืองฝาง
ติดต่อหน่วยงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
นโยบายไม่รับของขวัญ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มอบอำนาจรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน
การรายงานความก้าวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปกรรม
ด้านหัตถกรรม
ด้านภาษาและวรรณกรรม
ด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ด้านเกษตรกรรม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริม ฯ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมคนเทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมนิติกร
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
รายงานผลดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.179.37
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,732,243

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.